Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti Srbije u PKS
Odeljenje za strateško planiranje, razvoj i analize
Organi PKS
RUKOVODSTVO
KABINET PREDSEDNIKA
SEKRETARIJAT GENERALNOG SEKRETARA
KABINET GENERALNOG MENADžERA
SEKTOR INDUSTRIJE
SEKTOR POLjOPRIVREDE
SEKTOR USLUGA
SEKTOR PREDUZETNIŠTVA
SEKTOR ZA PRIVREDNI SISTEM
SEKTOR EDUKACIJE
SEKTOR ZA EKONOMSKE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM
SEKTOR ZA FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO
SEKTOR ZA PRAVNE POSLOVE
SEKTOR ZA OPŠTE POSLOVE
SEKTOR ZA RAZVOJ INFORMACIONOG SISTEMA
Centar za edukaciju

Profesionalni upravnik - Termin ispitaProfesionalni upravnik - Prijava ispitaProfesionalni upravnik - Raspored polaganja pismenog delaProfesionalni upravnik - Raspored polaganja usmenog delaNaknade za polaganje ispitaProfesionalni upravnik - Spisak kandidata koji su položili ispitO CentruKalendar seminaraStručne obuke službenika obezbeđenja Publikacija Centra za edukacijuKontakt

Na osnovu člana 54. Stav 3. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Službeni glasnik RS”, broj 104/16), člana 48. Stav 1. Tačka 3. Podtačka 1. Statuta Privredne komore Srbije  („Službeni glasnik RS”, broj 39/16) i Odluke o organizovanju polaganja ispita, izdavanja i oduzimanja licence za profesionalnog upravnika i vođenje registra profesionalnih upravnika  („Službeni glasnik RS”, broj 64/17), Privredna komora Srbije objavljuje

 

OBAVEŠTENjE O ISPITNOM ROKU ZA
POLAGANjE ISPITA ZA STICANjE LICENCE ZA PROFESIONALNOG UPRAVNIKA

 

Ispitni rok I/2017 za polaganje  ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje  24. jula  2017. godine

 

Prijave se podnose elektronskim putem ili poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.

Prijave se moraju predati najkasnije 10 dana pre početka ispitnog roka, sa kompletnom dokumentacijom navedenom u prijavi.

 Rok za podnošenje prijava  sa kompletnom dokumentacijom je 14. jul 2017. godine

Kandidati mogu preuzeti Obrazac zahteva za prijavu ispita na tabu (kućici) - Profesionalni upravnik - Prijava ispita.

Kandidati podnose sledeća dokumenta:

  • fotokopiju očitane lične karte
  • dokaz o tome da imaju najmanje IV stepen stručne spreme (overenu kopiju diplome)
  • dokaz o izvršenoj uplati naknade

Kandidati koji elektronski dostavljaju dokumentaciju u obavezi su da na dan polaganja ispita donesu overenu kopiju diplome u papirnoj formi, koju PKS zadržava trajno u dokumentaciji.

Ukoliko je kandidat promenio prezime u odnosu na ono koje se nalazi na diplomi, molimo da nam priloži na dan polaganja ispita i kopiju venčanog lista (ne treba overa).

Naknada za  polaganje ispita, izdavanje licence i upis u Registar iznosi  13.000,00 dinara (plus PDV)

Nakon primljene prijave i skenirane dokumentacije (overena kopije diplome i fotokopija očitane lične karte) predračun će biti dostavljen na mejl koji navedete u prijavi.

Uplatnicu je takođe potrebno skenirati i dostaviti mejlom, kako bi ispitna dokumentacija bila kompletna.

Obaveštenje o rasporedu polaganja pismenog dela ispita, sa spiskom kandidata koji polažu, biće objavljeno na tabu (kućici) - Profesionalni upravnik - Raspored polaganja pismenog dela najmanje 5 dana pre termina održavanja pismenog dela ispita.

Raspored polaganja usmenog dela ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita, biće objavljen najkasnije u roku od osam dana od dana završetka pismenog dela ispita na tabu (kućici) - Profesionalni upravnik - Raspored polaganja usmenog dela

Molimo kandidate da sa sobom ponesu važeću ličnu ispravu, radi identifikacije.

Ispit se sastoji iz pismenog i usmenog dela, a polažu se četiri oblasti koje su predviđene Pravilnikom.

Pismeni deo ispita ima 40 pitanja, odnosno po deset za svaku tematsku oblast. Ukupan broj bodova na pismenom delu ispita je 100. Pismeni deo ispita traje najduže 120 minuta. 

Kandidat je položio pismeni deo ispita ukoliko je ostvario najmanje 70 bodova, odnosno po 70% u svakoj tematskoj oblasti.

Usmeni deo ispita polaže kandidat koji je prethodno položio pismeni deo.

Usmeni deo ispita ima najmanje po 3 pitanja iz svake tematske oblasti.